Organization for Regional and Inter-regional StudiesWaseda University

Other

Historical Institute for European Civilization (HIEC)

Director

MORIHARA Takashi  [ MORIHARA Takashi ]
Faculty of Letters Arts and Sciences

Research Theme

The re-examination of “the integration“ in European history.

Research Overview

We examine the activities and the realities of “the integration“ in European political, economic, social, religious and cultural history from the point of comparative view. Nowadays, the European Union is facing the economic crises. We consider it very important to re-evaluate historically the meaning, possibilities and limitations of the European integration.

Researchers

INOUE Fuminori (Faculty of Letters, Arts and Sciences, Professor)
OBARA Jun (Faculty of Letters, Arts and Sciences, Professor)
NAKAZAWA Tatsuya (Faculty of Letters, Arts and Sciences, Professor)
MATSUZONO Shin (Faculty of Letters, Arts and Sciences, Professor)
HIONO Yuichi (Faculty of Letters, Arts and Sciences, Assistant Professor)
SAITO Hiroyuki (Faculty of Letters, Arts and Sciences, Professor)
MORIHARA Takashi (Faculty of Letters, Arts and Sciences, Professor)
JINNO Takashi (Faculty of Letters, Arts and Sciences, Professor)
KOMORI Hiromi (Faculty of Education and Integrated Arts and Sciences, Professor)
FUKUYAMA Yuuko (Faculty of International Research and Education, Assistant Professor)
Researchers

Adjunct Researchers

AKIYAMA Shinichi
ASANO Keiko
ANDO Satsuki
IIDA Yosuke
IKEMOTO Kyoko
ITAKURA Takanobu
IDE Takumi
IUCHI Toshio
IMAMURA Tsutomu
IWAMA Toshihiko
OUCHI Koichi
OOMINATO Taro
OKUMURA Yuko
ODORI Tomoji
ONO Satoshi
KATO Yoshiaki
KARASAWA Koichi
KAWASAKI Yasushi
KINO Aiko
KUSANO Kayoko
KURODA Yuga
KONO Jun
SAITO Masaki
SATSUMA Shinsuke
SATO Shinichi
SHIRAKI Taichi
SUZUKI Yoshiharu
TAKAO Chizuko
TAKATSU Hideyuki
TAKATSU Miwa
TANAKA Fumitaka
TANGE Sakae
CHONO Tatsuhiko
CHIWAKI Osamu
DEGUCHI Yuko
TOMITA Rie
NOGUCHI Yoji
HASHIKAWA Hiroyuki
FURUKAWA Masayuki
MAEGAWA Yosuke
MASAKI Keisuke
MATSUBARA Toshibumi
MINAGAWA Taku
MINAMI Yuzo
MURAI Makoto
YAMAGUCHI Midori
YAMAMOTO Taihei
WATANABE Masaya

Home Page

Home Page

Page Top
WASEDA University

Sorry!
The Waseda University official website
<<https://www.waseda.jp/inst/oris/en/>> doesn't support your system.

Please update to the newest version of your browser and try again.

Continue

Suporrted Browser

Close