Yaichi Aizufs Calligraphy

The Calligraphy of Yaichi Aizu: Prose, Poetry and PaintingsJapanese Poem Painting on Wood

1940 (Showa 15)

Measurements: 121.0 x 25.2cm

Academic Principles

1954iShowa29j
Measurements:33.4~57.8cm

 

Japanese Poem Painting

1953iShowa28j
Measurements:34.2~130.8cm


Japanese Poem Painting on Cloth

Measurements:34.0~63.5cm

 Copyright (C) Aizu Museum, Waseda University 2011. All Rights Reserved.
First drafted 1998