Koichiro Agata                       Hiroaki Inatsugu               Takayoshi Egami 

 

 

  Jun Katagi                             Masayasu Kitagawa         Takaharu Kohara 

 

 

  Mari Kobayashi                     Hisao Tsukamoto                Hiroki Tsuda

 

 

  Yoshihiko Fukushima            Koji Fuji                            Harunori Yamada