Bibliography of Secondary Sources on Alfred Schutz

Part VII: 1992-1995

--------------------------------------------------------------------------------
1992

ABE, K., "Koto-kyoiku wo miru Shakai-teki-shisen no Henyo: eKoko-mondai' no Shakai-shi no Kokoromi" [Change in Social Viewpoint of High Education: An Attempt of Social History of eSenior High School Problem'], in Koto-gakko no Shakai-shi: Shinsei-koko no eYoki-sezaru-kiketsu' [Social History of Senior High School: Unpredictable Results of Schools under New Educational System], ed. Kadowaki, A. (Tokyo: Toshin-do, 1992), 215-236.

BANGE, P., Analyse conversationnelle et theorie de l'action (Hatier-Didier: 1992).

BERGMANN, W., and Cooper, B., "The Problem of Time in Sociology: An Overview of the Literature on the State of Theory and Research on the 'Sociology of Time'," 1900-82, Time and Society, 1, 1 (1992): 81-134.

BOURDIEU, P., and Wacquant, L., Reponses (Seuil, 1992).

CEFAI, D., "Sociologie phenomenologique du monde vecu. L'articulation des contextes de sens: construction de la realite et configuration de l'action," Cahiers de philosophie, 1992.

COLLIN, F., "Nursing Science as an Interpretative Discipline: Problems and Challenges," Vard I Norden: Nursing Science and Research in the Nordic Countries, VARD I NORDEN 12, 1 (1992): 14-23.

EBERLE, T.S., "A New Paradigm for the Sociology of Knowledge: 'The Social Construction of Reality' After 25 Years," Schweizerische Zeitschrift fur Soziologie/Revue suisse de sociologie, 18, 2 (1992):493-502.

EBERLE, T.S., "Social Construction in Context,"in: Perspectives (A.S.A. Theory Section Newsletter), 15, 2, (1992), S. 7f.

ENDRESS, M     Zur sozialtheoretischen Grundlegung einer integrativen Ethik Endress, M. (ed.), Zur Grundlegung einer integrativen Ethik: Fur Hans Kramer (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995).pp. 155-204.

GENARD, J.L., Sociologie de l'ethique (L'Harmattan, 1992).

HIROMATSU, W., Tetsugaku no Ekkyo [Philosophy beyond the Border], (Tokyo: Keiso-shobo, 1992).

HORWITZ, S., "Monetary Exchange as an Extra-Linguistic Social Communication Process," Review of Social Economy, 50 (2), Summer 1992, pp. 193-214.

HORWITZ, S., Monetary Evolution, Free Banking, and Economic Order, Boulder, CO: Westview Press, 1992.

HOSHIKAWA, K., Satori no Genshogaku [Phenomenology of Spiritual Awakening], (Kyoto: Hozo-kan, 1992).

HOSHIKAWA, K., Schutz=Luckmann no Genshogaku-teki-chishiki-ron, [Phenomenological Theory of Knowledge by Schutz and Luckmann], Gifu: Komura, 110 pp., 1992.

INOUE, S., Akumu no Sentaku: Bunmei no Shakaigaku [Choice of Nightmare: Sociology of Civilization], (Tokyo: Chikuma-shobo, 1992).

KANEI, S., "Shukyo-taiken no Genshogaku-teki-bunseki no tame ni: Weber to Ricoeur wo Sanko ni" [For the Phenomenological Analysis of Religious Experience: With Reference to Weber and Ricoeur], in Gendai-shukyogaku 1, Shukyo-taiken e no Sekkin [The Contemporary Science of Religion 1: Approaches to Religion], eds. Wakimoto, H., Yanagawa, K. (Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppan-kai, 1992, 87-114).

KATAGIRI, M., "On the Privatization of Meaning," Human Studies, 15, 1 (1992): 61-75.

LEWIS, C., "Making Sense of Common Sense: A Framework for Tracking Hegemony," Critical Studies in Mass Communication, 9, 3 (1992): 277-292.

LUCKMANN, T., Theorie des sozialen Handelns (Berlin, 1992).

MCKINNEY, D.S., Getting Along in Antebellum Georgian Slavery: Dimensions of the Moral Life Heard in the Voices of the Slaves Themselves, Ph.D. Dissertation (Vanderbilt University, 1992).

MIZUNO, K., Genshogaku no Shatei: Husserl to Merleau Ponty [The Scope of Phenomenology: Husserl and Merleau-Ponty], (Tokyo: Keiso-shobo, 1992).

NASU, H., "A.Schutz ni okeru Koi-riron no Koso" [Schutz's Conception of Action Theory], Waseda Daigaku Bungaku Kenkyuka Kiyo [Bulletin of the Graduate Division of Literature of Waseda University], 37 (1992): 61-74.

NASU, H., "For the Restoration of the Private Sphere: Thoughts on Privatization Theory," Human Studies, 15, 1 (1992): 77-93.

NASU, H., "Genshogaku to Shakaigaku" [Phenomenology and Sociology], Jokyo [Situation], 25 (1992): 86-103.

NISHIHARA, K., "Shakaikagaku to eSeikatsu-Sekai'-gainen: ekindai-tenno-zo no Keisei' wo Chushin ni" [Social Sciences and the Concepts of eLife-World': On the Formation of ethe Tenno System' in Modern Japan], Gendai Shakai Riron Kenkyu [The Journal of Studies in Contemporary Social Theory], 2 (1992): 107-115.

NISHIHARA, K., "Schutz in Japan: A Brief History," Human Studies, 15, 1 (1992): 17-34.

OKUDA, M., "Shakai-ka no Ichi-kosatsu: Genshogaku-teki-shakaigaku ni yoru Rikai ni mukete" [A Study on the Socialization: Toward an Interpretation of It from the Perspective of the Phenomenological Sociology], Toyama-kenritsu-daigaku Kiyo [Bulletin of Toyama Prefectural University], 2, pp. 15-26, 1992.

OLVERA SERRANO, M., "Hermeneutica y teoria social," Sociologica, UNAMexico, 7, 20 (1992): 75-94.

OSAWA, M., Shintai no Hikaku-shakaigaku II [Comparative Sociology of Body II], (Tokyo: Keiso-shobo, 1992).

PHARO, P., Phenomenologie du lien civil. Sens et legitimite (L'Harmattan, 1992).

REEVES, E.B., and Bylund, R.A., "Anonymity and the Rise of Universal Occasions for Religious Ritual: An Extension of Durkheimian Theory," Journal for the Scientific Study of Religion, 31, 2 (1992): 113-130.

SASAO, M., "Kyokaisen to Datsu-sogai-ka: A.Schutz no Nichijo-seikatsu-ron wo toshite" [Limitation and De-alienation: Through A.Schutz's Theory of Everyday Life], Shukyo Kenkyu [Journal of Religious Studies], 291 (1992): 17-18.

SHIBANO, S., "Chishiki-haibun to Sosiki-teki Shakai-ka: eKarikyuramu no Shakaigaku' wo Chushin ni" [The Distribution of Knowledge and Organizational Socialization: From the Viewpoint of eHidden Curriculum'], Kyoiku-shakaigaku Nenpo [The Jounarl of Educational Sociology], 37 (1992): 5-19.

SHIMIZU, M., "Jissen-teki-shakaigaku-teki-suiron to shakaigaku-teki-monogatari-hihan: Garfinkel ni yoru Nichijo-teki-shakaigaku-teki-sozoryoku no Kaibo" [Practical Sociological Reasoning and Sociological Critique of Everyday Sociological Imagination], Soshioroji [Sociology], 36, 3 (1992): 3-19.

SRUBAR, I., "Grenzen des 'Rational Choice' Ansatzes," Zeitschrift fur Soziologie, 21, 3 (1992): 157-165.

STAUCH, M., "Natural Science, Social Science, and Democratic Practice," Phil. Soc. Sci. 22, 3 (1992): 337-356.

WISSER, R., "Memories of Ernesto Grassi" (in Serbo-Croat), Philozof Istraz 12, 4 (1992): 839-857.

YAMADA, M., "Kyoiku no Ba ni okeru Rikai no Kozo: Kosei to Ruikei-sei wo meguru Alfred Schutz no Riron wo Tegakari to shite" [The Structure of Understanding in Educational Situation: Referring to Alfred Schutzfs Theory on Personality and Typification], Tsukuba Daigaku Kyoiku-gaku-kei Ronshu [Bulletin of Institute of Education, University of Tsukuba], 16(2), pp. 153-164, 1992.

YAMAZAKI, A., "Shakaigaku-hoho-ron to Ethnomethodology no Mondai: Shakaigaku-hoho-ron ni okeru Taga no Sonzai-Konkyo wo motomete" [The Problem of Sociological Methodology and Ethnomethodology], Gendai Shakai Riron Kenkyu [The Journal of Studies in Contemporary Social Theory], 2 (1992): 1-9.

YOSHIDA, A., "On the Why-What Phenomenon: A Phnomenological Explication of the Art of Asking Questions," Human Studies, 15 1 (1992): 35-46.

ZANER, R. M., gParted Bodies, Departed Souls: The Body in Ancient Medicine and Anatomy,h in D. Leder (ed.), The Body in Medical Thought and Practice. Dordrecht & Boston : Kluwer Academic Publishers, 1992, pp. 101-122

--------------------------------------------------------------------------------
1993

ALGARRA, M.M., La communicacion en la vida cotidiana. La fenomenologia de Alfred Schutz (Pamplona: EUNSA, 1993).

ARISUE, K., "eImi no Shakaigaku' to Seikatsushi-kenkyu" [Sociology of Meanings and Life History Studies], Shakaigaku-Nenshi [The Annuals of Sociology], 34 (1993): 61-74.

BAUMER, A., Benedikt, M. (eds.), Gelehrtenrepublik - Lebenswelt: Edmund Husserl und Alfred Schutz in der Krisis der phanomenologischen Bewegung (Wien: Passagen Verlag. Dt. Erstausg, 1993).

CEFAI, D., "Sur la configuration de l'action. Une approche entre hermeneutique, ethnomethodologie, et sociologie phenomenologique," Societes, 1993.

COLLINS, R., "The Rationality of Avoiding Choice," in Rationality and Society, 1993, 58-67.

DEPRAZ, N., "L'ethnologue, un phenomenologue qui s'ignore? L'apport de la phenomenologie aux sciences sociales," Geneses. Sciences sociales et histoire, 10 (1993): 108-123

DULONG, R., "La constitution du futur dans le present des interactions," in L.Quere (ed.), La theorie de l'action. Le sujet pratique en debat, CNRS, 1993, 223-233

EBERLE, T.S., "Social Psychology and the Sociology of Knowledge (Psicologia Socialy Sociologia del conocimiento), in: Revista de Psicologia Social, (1993), 8, 1, S. 5-13.

EBERLE, T.S., "Schuetz' Lebensweltanalyse: Soziologie oder Protosoziologie? In: Angelica Baeumer & Michael Benedikt (Hg.), Gelehrtenrepublik - Lebenswelt. Edmund Husserl und Alfred Schuetz in der Krisis der phaenomenologischen Bewegung, Wien: Passagen (1993), S. 293-320.

ESSER, H., "The Rationality of Everyday Behavior. A Rational Reconstruction of the Theory of Action by Alfred Schutz," in Rationality and Society, 1993, 7-31.

GABRIEL, M., "Alfred Schutz und die Theorie des Handelns als rationale Wahl," Osterreichische Zeitschrift fur Soziologie, 18, 1 (1993): 70-79.

GUMBRECHT, H.U., "Everyday-World and Life-World as Philosophical Concepts: A Genealogical Approach," New Literary History, 24, 4 (1993): 745-761.

HAMA, H., "eShiryo' Alfred Schutz Iko-mokuroku" [The Papaers of Alfred Schutz], Shakaigaku Janaru [Tsukuba Jounal of Sociology], 18 (1993): 92-103.

HOSHIKAWA, K., "Tasha no Shukyo-taiken no Rikai-kanosei wo megutte: A.Schutz to Wittgenstein no Chiken wo Tegakari to shite" [On the Possibility of Understanding Other People's Religious Experiences: From the Perspectives of A.Schutz and L.Wittgenstein], Toshokan-joho Daigaku Kenkyu Hokoku [Research Report of University of Library and Information Science], 12, 2 (1993): 15-41.

IMAI, C., "A.Schutz Imi-ron no Saiko" [Reconsideration of A.Schutz's Theory of Meaning], Shakaigaku Nenshi [The Annuals of Sociology], 34 (1993): 15-27.

IMAI, C., "Rerivansu kara mita Seikatsu-sekai" [Life-world from the Viewpoint of Relevance], in Kiki to Saisei no Shakai-riron [Social Theory in Crisis and Regeneration], eds. Sato, Y., Nasu, Husserl. (Tokyo: Maruju-sha, 1993), 139-156.

ISAMBERT, F.A., "Notes pour une phenomenologie de l'action," in L.Quere (ed.), La theorie de l'action. Le sujet pratique en debat (CNRS, 1993), 113-134.

KATAGIRI, M., Schutz no Shakaigaku [Schutzean Sociology], (Tokyo: Iwanami-shoten, 1993).

KAZASHI, N., Four Variations on the Phenomenological Theme of eHorizon': James, Nishida, Merleau-Ponty, and Schutz, Ph.D. Dissertation (Yale University: 1993).

KNOBLAUCH, H.A., "Soziologie als strenge Wissenschaft? Phanomenologie, kommunikative Lebenswelt und soziologische Methodologie," Protosoziologie 5 (1993): 114-122.

KOGA, T., "Ninshiki-ron no Shakai-ka no tame ni" [For the Socialization of Epistemology: A Transcendental Study of the Concept of Objectivity], Riso [Ideal], 652 (1993): 121-130.

KURAHASHI, S., Hito-Toki-Kokoro: Shakaigaku-teki-shiko [Human-Time-Mind: A Personal View from Sociology], (Kyoto: Koyo-shobo, 1993).

KURIOKA, M., Yakuwari-koi no Shakaigaku [Sociology of Role Behavior], (Kyoto: Sekaishiso-sha, 1993).

LIST, E., "Leiblichkeit, Sozialitat, Intersubjektivitat: Husserls Ansatz - Ein Problembestand fur Schutz," in Baumer, A., Benedikt, M. (eds), Gelehrtenrepublik - Lebenswelt: Edmund Husserl und Alfred Schutz in der Krisis der phanomenologischen Bewegung (Wien: Passagen Verlag. Dt. Erstausg, 1993), 257-272.

MATSUDA, K., "Supotsu to Manga: Seikatsu-sekai ni okeru Supotsu e no Kaishaku-teki-Apurochi" [Sport and Story Comic: Interpretive Approach to the Sport in Life-world], Otemae Joo shi Daigaku Ronshu [Journal of Otemae College], 27 (1993): 197-219.

MATSUDA, M., "Uwasa-kenkyu kara Uwasa wo tsujita Kenkyu e: A.Schutz no Seikatsu-sekai-ron no Kento wo Tsujite" [From Rumor Studies to Studies via Rumors: A Study from the Perspective of the eLife-world Theory' of A. Schutz], Masu-Komyunikeshon Kenkyu [Journal of Mass Communication Studies], 43 (1993): 132-145.

NASU, H., "Schutz to Nichijo-seikatsu-sekai no Shakaigaku" [Schutz and the Sociology of Everyday Life-world], in Kiki to Saisei no Shakai-riron [Social Theory in Crisis and Regeneration], eds. Sato, Y., Nasu, H. (Tokyo: Maruju-sha, 1993), 99-122.

NASU, H., "Seikatsu-sekai to Shakai-kagaku" [Life-world and Social Sciences], in Genshogaku Undo: Iwanami-koza Gendai-shiso 9 [Iwanami Lectures on Contemporary Thought 9: The Phenomenological Movement], eds. Nitta, Y., et al. (1993), 241-270.

NISHIHARA, K., "Schutz to Hassei-ron-teki-sogo-koi-ron: Genshogaku to Mead wo Tegakari ni shite" [Schutz and Genetic Interactionism: With the Aid of Phenomenology and G.H.Mead], in Kiki to Saisei no Shakai-riron [Social Theory in Crisis and Regeneration], eds. Sato, Y., Nasu, H. (Tokyo:Maruju-sha, 1993), 123-137.

NISHIHARA, K., "Sei-sekai ni okeru Kanshukan-sei to Sogo-koi: Genshogaku-teki-shakaigaku no Igi to Hoko" [Intersubjectivity and Interaction in the Life-World: Phenomenological Sociology Reconsidered], Shakaigaku Nenshi [The Annuals of Sociology], 34 (1993): 15-27.

NISHIHARA, K., "Shakai-riron no Saisei wo motomete (jo): Gendai Shakai-rriron Hihan to Shakai-Genshogaku no Kokoromi no tame ni" [Toward a Reconstruction of Modern Social Theory: For eSocial Phenomeology'(1)], Gendai Shakai Riron Kenkyu [The Journal of Studies in Contemporary Social Theory], 3 (1993): 145-158.

NITTA, Y., et al. (eds.), Genshogaku Undo: Iwanami-koza Gendai-shiso 9 [Iwanami Lectures on Contemporary Thought 9: The Phenomenological Movement], (Tokyo: Iwanami-shoten, 1993).

NOMURA, T., "eGendai-kazokuf ron eno arata na Shiten: A.Schutz no eShakai-teki-sekaif wo Tegakari to shite" [A New Viewpoint of the Theory on "Modern Family": In terms of "Social World" of A.Schutz], Otani Gakuho [Otani Society Gazette], 72(3-4), pp. 86-87, 1993.

OBA, N., eIma-koko' kara Han-sabetsu no Nettowaku [Network of Antidiscrimination from eNow-Here'], (Hiroshima: Hiroshima Shudo Daigaku kenkyujo, 1993).

PHARO, P., Le sens de l'action et la comprehension d'autrui (L'Harmattan: 1993).

PRENDERGAST, C., "Rationality, Optimality, and Choice," in Rationality and Society (1993): 47-57.

SAKAI, T., "Shakai-byori no genshogaku-teki-kaimei" [Phenomenological Explication of Social Pathology], in Gendai no Shaki-byori [Social Pathology Today], (Tokyo: Horiuchi-shuppan, 1993), 101-139.

SALGADO, Z., O significado do teste Anti-HIV para o cliente: Uma perspectiva de compreensao [(The meaning of the Anti-HIV test for the client: an understanding perspective]. Dissertation (Masters in Nursing), photocopy, RJ (Brazil): UNI-RIO, 1993. 86p.

SATO, Y., "A.Schutz ni okeru eShakai-teki-jinkaku' no Mondai" [The Problem of eSocial Personality' in A.Schutz's Theory], Shakaigaku kenkyu [The Study of Sociology], 60 (1993): 25-44.

SCHWINN, Thomas  Jenseits von Subjektivismus und Objektivismus: Max Weber, Alfred Schütz und Talcott Parsons Duncker & Humblot 1993

SEBBAH, F.D., "Alfred Schutz. Collected Papers 1," Alter, 1 (1993): 451-459.

SRUBAR, I., "On the Limits of Rational Choice," in Rationality and Society, 1993, 32-46.

SRUBAR, I., "Schutz' pragmatische Theorie der Lebenswelt," in Baumer, A., Benedikt, M (eds.), Gelehrtenrepublik - Lebenswelt: Edmund Husserl und Alfred Schutz in der Krisis der phanomenologischen Bewegung (Wien: Passagen Verlag. Dt. Erstausg., 1993), 335-346.

TOCANTINS, F.R., As necessidades na relacao cliente-enfermeiro em uma Unidade Basica de Saude: uma abordagem na perspectiva de Alfred Schutz [The needs in the client-nurse relationship in a Basic Health Unit: an approach with Alfred Schutz's perspective], Thesis (Doctor in Nursing), photocopy, RJ (Brazil): UFRJ, 1993. 105pp.

VIEWS and REVIEWS, Ostrow, J.M., Moon, S., Ward, J.P., Horowitz I.L., Levesque-Lopman L., Bakan M., and Wolff K.H., Human Studies, 16, 3 (1993): 305-352.

YAMADA, M., "Kyoiku no Ba ni okeru Rikai no Kozo: Kosei to Ruikei-sei wo meguru Alfred Schutz no Riron wo Tegakari to shite" [The Structure of Understanding in the Educational Field, Tukuba Daigaku Kyoikugaku-kei Ronshu [Bulletin of Institute of Education, the University of Tsukuba], 16, 2 (1993): 153-164.

YUKI, M., "Yochien ni okeru Shudan-kosho no Shakai-teki-kino" [The Structure of Group interaction Process in a Japanese Kindergarten: Teachers' Use of Group], Kyoikugaku Kenkyu [The Journal of Educational Reseach], 60, 4 (1993): 327-336.

ZANER, R. M., gSelective Termination and Moral Risk: Choice and Responsibility,h in R. Blank and A. Bonnicksen (eds.), Debates Over Medical Authority, New Challenges in Biomedical Experimentation: Emerging Issues in Biomedical Policy. New York : Columbia University Press, 1993, pp. 115-137

ZANER, R. M., gVoices and Time: The Venture of Clinical Ethics,h The Journal of Medicine and Philosophy 18: 1 (1993), pp. 9-31

@

--------------------------------------------------------------------------------
1994

BARBER, M., "Fragmentation and Social Reconstruction of the Past in Toni Morrison's Beloved," in Analecta Husserliana 41, ed. A.-T. Tymeniecka (The Netherlands: Kluwer Academic, 1994), 347-358.

BECK, C.T., "Phenomenology: Its Use in Nursing Research," International Journal of Nursing Studies 31, 6 (1994): 499-510.

CEFAI, D., "Petite phenomenologie du lieu commun. Constitution de l'attitude naturelle, nouage de la relation intersubjective, strategie d'identite sociale," Protee, 1994.

CEFAI, D., "Type, typicite, typification. La perspective phenomenologique," in L'enquete sur les categorisations de Durkheim a Sacks, Raisons pratiques, Fradin, B., Quere, L., Widmer, J. (eds.), Editions de l'EHESS, 1994.

COSTELLOE, T., "Schutz, Music, and Temporality: A Wittgensteinian Assessment," Philosophy of the Social Sciences 24 (December 1994): 439-457.

HIROMATSU, W., Husserl-phenomenology e no Shikaku [A Perspective toward the Husserian Phenomenology], (Tokyo: Seido-sha, 1994).

IGETA, M., "Shukyo-bunka no Sho-keitai: Tagen-teki-Riarithi no Rittai-shi" [Forms of Religious Culture: A Three Dimensional Viewpoint of Multiple Realities], in Shukyo-jinruigaku: eShukyo-bunka' wo Kaidoku suru [Religious Anthropology: Deciphering Religious Culture], eds. Sasaki, H., Muratake, S. (Tokyo: Shinyo-sha, 1994), 22-32.

KOBAYASHI, T., "Kyo-shoten toshite no Tasha: Seishin-byorigaku to Tasha no Mondai, in Jiko to Tasha" [The Others as Pseudo-focuses], (Kyoto: Showa-do, 1994), 176-197.

KOPPL, R., "Lachmann on Schutz and Shackle," Advances in Austrian Economics, 1994, vol. 1: 289-301.

KOPPL, R., "Ideal Types," in Boettke, Peter J. ed., The Elgar Companion to Austrian Economics (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1994).

KOPPL, R., "When Do Ideas Matter? A Study in the Natural Selection of Social Games," with Richard N. Langlois, Advances in Austrian Economics, 1994, vol.1: 81-104.

KUSHIDA, S., "Nichijo-seikatsu to Shakai-teki-sogo-sayo" [Everyday Life and Social Interaction], in Modan to Posuto-modan: Gendai-shakaigaku kara no Sekkin [Modern and Post-modern: Approach from Contemporary Sociology], ed. Sengoku, Y., (Kyoto: Horitsubunka-sha, 1994), 31-55.

MATSUDO, T., "Soshiki wa fudanni tsukurareru: Soshiki to Rodo no Ethnomethodology" [Organizations are made persistently: Ethnomethodology of Organization and Labor], in Soshiki to Nettowaku no Shakaigaku [Sociology of Organization and Network], eds. Miyamoto, S., Morishita, K., Kimizuka, D. (Tokyo: Shinyo-sha, 1994), 178-189.

NAOE, K,. "Iyoku to Koi" [Will and Action: Max Scheler's Value-philosophy and Action-theory], Rinrigaku-Nenpo [Annals of Ethics], 43 (1994): 101-117.

NISHIHARA, K., "Schutz" [Schutz], Gendai-shiso Pipuru 101 [Contemporary Thoughts People 101], ed. Imamura, H. (Tokyo: Shinsho-kan, 1994), 74-75.

PORTER, E.J., "Older Widow's Experience of Living Alone at Home," Image: Journal of Nursing Scholarship 26, 1 (1994): 19-24.

SAENZ, Lopez. Investigaciones fenomenologicas sobre el origen del mundo social. Zaragoza: PUZ, 1994.

SATO, Y., "A.Schutz ni okeru eTasha-rikai no Mondai' ni tsuite" [On ethe Problem of Understanding of Others' in Alfred Schutz], Ritsumeikan Sangyo-Shakai ron-shu [Social Sciences Review, Ritsumeikan University], 30, 3 (1994): 47-59.

SCHMID, M., "Entscheiden, Handeln und Institutionen. Neuere Arbeiten zur soziologischen Handlungstheorie, Berliner Journal fur Soziologie, 4, 4 (1994): 571-580.

SCHMID, M., "H. Esser' 'Alltagshandeln und Verstehen. Zum Verhaltnis von erklarender und verstehender Soziologie am Beispiel von Alfred Schutz und Rational Choice', Th. Schwinn' Jenseits von Subjektivismus und Objektivismus. Max Weber, Alfred Schutz, und Talcott Parsons," Berliner Journal fur Soziologie, 4, 4 (1994): 571-580.

SEIYA, Y., Ningen-keisei no Ethnomethodology: Shakai-kai-katei no Riron to Jissho [Ethnomethodology of Growing up: Theory and Positivity of Socialization Process], (Tokyo: Toyokan-Shuppan-sha, 1994).

SHIMODA, N., Shakai-riron to Shakai-teki-genjitsu: Shakaigaku-teki-shiko no Akutyuarithi [Social Theories and Social Reality], (Tokyo: Shinsen-sha, 1994).

SRUBAR, I., "H. Esser' 'Alltagshandeln und Verstehen. Zum Verhaltnis von erklarender und verstehender Soziologie am Beispiel von Alfred Schutz und Rational Choice'," Soziologische Revue, 17, 2 (1994): 115-121.

STATERA, G., "Individualismo metodologico, ermeneutica, ricerca sociale. Dalla (scarsa) rilevanza del postulato individualistico per l'indagine," Sociologia e Ricerca Sociale, 15, 43 (1994): 53-65.

SUZUKI, T., "Shakaigaku ni okeru eSeikatsu-sekai'-gainen no Imi: Schutz no Shoron wo Chusin ni" [Sociology and Life-world: In the Reference to the Theory of Schutz], Hiroshima Hogaku [Hiroshima Law Science], 17, 4 (1994): 303-321.

TAKEHARA, H., Imi no Genshogaku [Phenomenology of Meaning], (Kyoto: Mineruva-shobo, 1994).

UTSUNOMIYA, K., "Weber-rikai-shakaigaku ni okeru Seigo-sei to Genshogaku no Igi: Hoho-ron ni okeru Ikkan-sei to sono Genri" [The Significance of a Right Type and Phenomenology in Weber's Interpretive Sociology: The Consistency and the Principle of his Methodology], Ningen-Bunka Kenkyu Nenpo [Bulletin of the Doctoral Research Course in Human Culture], 17, 4 (1994).

WERLEN, B., Society, Action and Space: An Alternative Human Geography, (London: Routledge, 1994).

WILLIAMS, M., "Private States and Public Practices: Wittgenstein and Schutz on Intentionality," International Philosophical Quarterly 34 (March 1994): 89-110.

WIPPLER, R., "H. Esser' 'Alltagshandeln und Verstehen. Zum Verhaltnis von erklarender und verstehender Soziologie am Beispiel von Alfred Schutz und Rational Choice'," Soziologische Revue, 17, 2 (1994): 107-114

YATABE, K., "Working to Shintai: A.Schutz ni okeru Shintai no Mondai-ken" [Working World and Body: The Problem of Body on Alfred Schutz], Gendai Shakai Riron Kenkyu [The Journal of Studies in Contemporary Social Theory], 4 (1994): 59-68.

YOSHII, H., "Ho-teki Gengo-kukan ni okeru Kenryoku-sayo no Kaidoku" [Dicipherment of Power in Legal Language Spaces], in Gendai no Fu-ho-koi-ho: Ho no Rinen to Seikatsu-sekai [Contemporary Law of Illegal Actions: Ideal of Law and Life-world], ed. Tanase, T. (Tokyo: Yuhikaku, 1994), 117-133.

ZANER, R. M., gEncountering the Other,h in C. S. Campbell & A. Lustig (eds.), Duties to Others, Theology and Medicine Series. Boston : Kluwer Academic Publishers, 1994, pp. 17-38

ZANER, R. M., gExperience and Moral Life: A Phenomenological Approach to Bioethics,h in E. R. DuBose, R. Hamel and L. J. OfConnell (eds.), A Matter of Principles? Ferment in U.S. Bioethics, The Park Ridge Center for the Study of Health, Faith, and Ethics. Valley Forge , PA : Trinity Press International. 1994, pp. 211-239

ZANER, R. M., gIllness and the Other,h in G. P. McKenny & J. R. Sande (eds.), Theological Analyses of the Clinical Encounter, Theology and Medicine Series. Boston : Kluwer Academic Publishers, 1994, pp. 185-201

ZANER, R. M., gPhenomenology and the Clinical Event,h in M. Daniel & L. E. Embree (eds.), Phenomenology of the Cultural Disciplines, Dordrecht , Boston , London : Kluwer Academic Publishers, Vol. 16 Contributions to Phenomenology, 1994, pp. 39-66

ZANER, R. M., Troubled Voices: Stories of Ethics and Illness. Cleveland , OH : The Pilgrim Press, 1993; Selected for "Outstanding Academic Books of 1994," Choice

@

@

--------------------------------------------------------------------------------
1995

ALUND, A., "Alterity in Modernity," Acta Sociologica 38, no. 4 (1995): 311-322.

BAKKER, J.I., "The Life World, Grief and Individual Uniqueness: 'Social Definition' in Dilthey, Windelband, Rickert, Weber, Simmel and Schutz," Sociologische Gids, 42, 3 (1995): 187-212.

BASSETT, C., "Ethical Problems in Nursing the Terminally Ill," European Journal of Palliative Care 2, 4 (1995): 166-168.

BASSETT, C., "Critical Care Nurses: Ethical Dilemmas, a Phenomenological Perspective," Care of the Critically Ill. 11, 4 (1995): 168-169.

BENTZ, V.M., "Husserl, Schutz, 'Paul' and Me: Reflections on Writing Phenomenology," Human Studies, 18, 1 (1995): 41-62.

BLANKENBURG, E., "Recht-Lebenswelt, Systemwelt oder Autopoiesis? Drei Versuche, zu einer umfassenden Rechtssoziologie zu kommen," Berliner Journal fur Soziologie, 5, 2 (1995): 265-271.

BLIN, T., Phenomenologie et sociologie comprehensive. Sur Alfred Schutz (L'Harmattan, 1995).

BOETTKE, P., "Interpretive Reasoning and the Study of Social Life," Methodus: Bulletin of the International Network for Economic Method, 2, no. 2 (December 1990): 35-45. Reprinted in David L. Prychitko, ed., Individuals, Institutions, Interpretations (Brookfield, VT: Avebury, 1995): 59-80.

BOETTKE, P., "Story-Telling and the Human Sciences: A Review Essay of Don McCloskey," The Rhetoric of Economics," Market Process, 6, no. 2 (Fall 1988): 4-7; 28. Reprinted in Peter J. Boettke and David L. Prychitko, eds., The Market Process: Essay in Contemporary Austrian Economics (Aldershot: Edward Elgar Publishing, 1994): 179-186.

DOUBT, K., Leonard, M., Muhlenbruck, L., Teerlinck, S., Vinyard, D., "'Mother Is Not Holding Completely Respect': Making Social Sense of Schizophrenic Writing," Human Studies, 18, 1 (1995): 89-106.

EHARA, Y., "Koi-Sogo-koi-shakai-teki-bamen" [Action-Interaction-Social Situation], in Gendai Shakaigaku [Contemporary Sociology], ed. Miyajima, T. (Tokyo: Yuhikaku, 1995), 8-30.

ENDRESS, M., "Jenseits von Subjektivismus und Objektivismus. Max Weber, Alfred Schutz und Talcott Parsons," Soziologische Revue, 18, 2 (1995): 234-237.

ENDRESS, M, "Zur sozialtheoretischen Grundlegung einer integrativen Ethik," in Endress, M. (ed.), Zur Grundlegung einer integrativen Ethik: Fur Hans Kramer (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995).

FERRER, U., "La accion anonima y el sentido (De Weber a Schutz y Habermas)" [Anonymous action and meaning: from Weber to Schutz and Habermas], Anuario de Filosofia del Derecho, XII (1995), 301-319.

FUJII, S., "A. Schutz ni okeru Kojin no Shakai-teki-sinzai-haaku no Ronri" [Style of Social Existence as an Individual: A Perspective from a Standpoint of A.Schutz's Theory], Hokk aido Daigakugakubu Kiyo, [Bulletin of the Faculty of Education, Hokkaido University], 65 (1995): 183-195.

FUJIMURA, M., "eGenjitsu'-kitei-keisiki to shite no Medhia: Shonen-shojo-tachi no Riarithi-henyo [Media as a Regulating Form of eReality': Changes in Juvenile Reality], in Ikai ni ikiru Shonen-shojo [Juveniles in Different World], eds. Kadowaki, A., Miyadi, S. (Tokyo: Toyokanshuppan-sha, 1995), 159-188.

FURUKAWA, S., "Genshogaku-teki-shintai-ron to Gendai-iryo" [Phenomenological Theory of Body and Contemporary Medical Care], in Kazoku/Kango/Iryo no Shakaigaku [Sociology of Family, Nursing, and Medical Care], (Tokyo: Sanwa Co., Ltd., 1995), 167-186.

GILLIATT, S.E., "Disliking Politics: Philosophical Foundations for a Sociology of the Apolitical," International Sociology, 10, 3 (1995): 283-298.

GRATHOFF, R., Milieu und Lebenswelt: Einfuhrung in die phanomenologische Soziologie und die sozialphanomenologische Forschung (Frankfurt: Suhrkamp. 1. Aufl., 1995).

HALLETT, C., "Understanding the Phenomenological Approach to Research," Nurse Researcher 3, 2 (1995): 55-65.

HAMA, H., "Gafinkeru Shinrai-ron Saiko" [Rethinking Garfinkel's Conception of eTrust' as a Solution of the Problem of Order], Nenpo Tsukuba Shakaigaku [Tsukuba Annals of Sociology], 7 (1995): 55-74.

HASHIMOTO, T., "A. Schutz no Hoho-ron ni kansuru Hihanteki-kosatsu: Austrian School to no Kankei kara" [Critical Study of A.Schutz's Methodology from his Austrian Connection], Shakaigaku Hyoron [Japanese Sociological Review], 46, 3 (1995): 18-31.

HORVATH, P., "Modernity and Modernism in the Catholic Philosophy in Hungary: On the Career of Janos Dudek," Magyar Filozof Szemle 1-2 (1995): 39-62.

KATAGARI, M., "Sogo-koi no Koritsu to kaitai: Shiteki-sekai wo meguru Dhisu-komyunikeshon" [Isolation and Dissolution of Interaction: On the Discommunication over Private World], in Shakai-kozo no Tankyu [Inquiry into Social Structure: Interface of Reality and Theory], eds. Kasahara, K., Nishihara, K., Miyauchi, T. (Tokyo: Shinsen- sha, 1995), 275-294.

KOBAYASHI, H., "Shakaigakuteki Koi-bunseki no Kiso"[A Sociological Framework for Analyzing Human Actions], Nara joshi daigaku Shakai Ronshu [Sociological Studies: Nara Women's University], 3 (1995): 197-217.

KOCH, T., "Interpretative Approaches in Nursing Research: The Influence of Husserl and Heidegger," Journal of Advanced Nursing 21, 5 (1995): 827-836.

KUSAYANAGI, C., "Nichijo-seikatsu to Sogo-koui" [Everyday Life and Interaction], in Gendai-shakai no Iso: Shakaigaku no Shiten [Phase of Contemporary Society and Life: A Viewpoint of Sociology], ed. Shimazaki, S. (Tokyo: Kobun-do, 1995), 26-46.

LENGERMANN, P.M., and Niebrugge, J., "Intersubjectivity and Domination: A Feminist Investigation of the Sociology of Alfred Schutz," Sociological Theory, 13, 1 (1995): 25-36.

MCDUFFIE, M., "Art as an Enclave of Meaning," in Crowell, S. (ed.), The Prism of the Self: Philosophical Essays in Honor of M. Natanson (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1995).

MORI, M., Alfred Schutz no Vienna [Alfred Schutz in Vienna: Ideas of Libertaristic Change of Social Sciences and its Era], (Tokyo: Shinhyoron, 1995).

MURATA, J., Chikaku to Seikatsu-sekai [Perception and the Life-world], (Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppan-kai, 1995).

NAKAJIMA, M., "eImi-gakuha' no Tachiba" [The Standpoint of eMeaning School'], in Shakaigaku no Sekai [The World of Sociology], eds. Ogino, M., Masamura, T., Mikami, T., Nakajima, M., Koboyashi, H. (Tokyo: Yachiyo-shuppan, 1995).

NASSEHI, A., "Der Fremde als Vertrauter: Soziologische Beobachtungen zur Konstruktion von Identitaten und Differenzen," in KZfSS Jg. 47 (1995): Heft 3, 443-463.

NASU, H., "Imi-Shinboru-Sogo-sayo" [Meaning, Symbol, and Interaction], Shinborikku-sogo- sayo-ron no Sekai [The World of Symbolic Interactionism], eds. Funatsu, M., Hogetsu, M. (Tokyo: Koseisha-koseikaku, 89-100, 1995).

NISHIHARA, K., "Genshogaku-teki-shakaigaku no Shkai-riron: Kitei-hen: Kan-seitai-teki Sho-ryoku wo megutte" [Social Theory of Phenomenological Sociology], in Shakai-kozo no Tankyu [Inquiry into Social Structure: Interface of Reality and Theory], eds. Kasahara, Kiyoshi, Nishihara, Miyauchi (Tokyo: Shinsen-sha, 1995), 319-337.

NISHIHARA, K., "Tasha to Kankei no Shakaigaku" [Sociology of Others and Relations], in Iwanami-koza Gendai-shakaigaku 3 [Iwanami-lectures on Contemporary Sociology 3], eds. Inoue, S., Ueno, C., Osawa, M., Mita, M., Yoshimi, S. (Tokyo: Iwanami-shoten, 1995).

NISHIHARA, K., Shakaigaku-teki-siko wo yomu: Shakaigaku-riron to eImi no Shakaigaku' e no Proregomena [Reading of Sociological Thought: Introduction to Sociological Theory and eSociology of Meaning'], (Tokyo: Ningen-no-kagaku-sha, 1995).

NITTA, Y., Genshogaku to Kindai-tetsugaku [Phenomenology and Modern Philosophy], (Tokyo: Iwanami-shoten, 1995).

OKADA, M., "Kansatsu-kagaku to-shite-no Ethnomethodology: Shoki-ethonomethodology wo tsuranuku Mono" [Ethnomethodology as an Observational Science: A Look at Early Ethnomethodology], Gendai Shakai Riron Kenkyu [The Journal of Studies in Contemporary Social Theory], 5 (1995): 137-147.

OKANO, I., "Jimeishi sareta Sekai no Kozo: Sogo-shukan-sei, Kyoyu-chishiki. Komyunikeishon-teki-koi" [The Structure of Self-evidentness:Intersubjectivity, Mutual Knowledge and Communicative Action], Soshiorogosu [Sociologos], 19 (1995): 183-194.

OSAWA, M., Imi to Tasha-sei [Meaning and Otherness], (Tokyo: Keiso-shobo, 1995).

SCHWINN, T., "Wieviel Subjekt benotigt die Handlungstheorie? Zur Weber-Rezeption von Alfred Schutz und Talcott Parsons," Rev. Int. Phil. 49 (1995): 187-220.

SCHWINN, T., "Wieviel Subjekt benotigt die soziologische Theorie?," Sociologia Internationalis, 33, 1 (1995): 49-75.

SEIYAMA, K., Seido-ron no Kozu [The Frame of the Theories of Institution], (Tokyo: Sobun-sha, 1995).

SHIMONO, T., "Kan-shukan-sei ni tsuite no Ichi-kosatsu: Kenryoku-gainen to Kan-shukan- sei to no Setsugo wo motomete" [A Study on Intersubjectivity], Hogaku Kenkyu [Study of Law Science], 68, 9 (1995): 57-70.

SUMITA, M., "Shakai-hendo to Shukyo: Sengo-nihon no Shukyo no Hensen" [Social Change and Religion: Transition of Religion in Post-war Japan], in Nihon-jin to Shakai-hendo [Japanese and Social Change], eds. The Society of Japanese Social and Cultural Study (Tokyo: Ningennnokagaku-sha, 1995), 267-298.

SUMITA, M., "Shukyo e no Shakai-kagaku-teki-ninshiki no Kadai" [The Tasks of Social Scientific Recognition of Religion], in Nihon-shaki-ron no Sai-kento: Totatsu-ten to Kadai [Re-examination of Japanese Society: Arrival Points and Problems], eds. Hakusan Sociological Society of Tokyo University (Tokyo: Mirai-sha, 1995), 169-176.

TAIRAKO, T., "Berger eShakaigaku e no Shotai' no Hihan: Berger-shakaigaku e no Hihan ni mukete [Some Critical Comments on eInvitations to Sociology' by Berger, P.L.: An Attempt Toward a Comprehensive Critique of Berger's Sociology], Gendai Shakai Riron Kenkyu [The Journal of Studies in Contemporary Social Theory], 5 (1995): 57-73.

TSUTSUI, J., "Kojin to Shakai no Mondai ni tsuite" [On the Problem of the Mediation Between Individual and Society], Gendai Shakai Riron Kenkyu [The Journal of Studies in Contemporary Social Theory], 5 (1995): 33-44.

YAMADA, M., "A. Schutz ni okeru eRelivansu no Henkan'" [The Transition of Relevance in A. Schutz's Theory], Kyoiku-tetsugaku Kenkyu [The Studies of Educational Philosophy], 71 (1995): 61-72.

YANO, Y., "eRikai' no Futatsu no Fezu: Weber no eRikai'-shakaigaku ni yoru eKindai'to eNihon' no eRikai' ni mukete" [Two Phases of Verstehen (Understanding) in Max Weber's Verstehende Sociology: Toward a Specific Understanding of eModernity' and eJapan'], Soshiorogosu [Sociologos], 19 (1995): 138-154.

ZITTERBARTH, W., "Eletvilas Es Tudomany," Magyar Filozof Szemle 5-6 (1995): 735-742.

ZANER, R. M., gInterpretation and Dialogue: Medicine as a Moral Discipline,h in S. Galt Crowell (ed.), The Prism of Self: Essays in Honor of Maurice Natanson, Dordrecht & Boston : Kluwer Academic Pubs., 1995, 147-168

@

--------------------------------------------------------------------------------

Return to Top of 1992-1995 Bibliography Go to 1996-1999